Học và nhận Crypto cùng bạn bè

rendemy referral hero

Mời bạn bè tham gia học và nhận tới 40% điểm hoa hồng từ tuyến dưới.

Bạn nhận được

0% Điểm hoa hồng

0 RND

Bạn bè nhận thêm

0% Điểm hoa hồng

0 RND

rendemy referral hero

Lên cấp

Nhiệm vụ và điểm thưởng

Hoàn thành bài học

Hoàn thành bài học

Cộng điểm theo từng bài học

Hoàn thành bài kiểm tra

Hoàn thành bài kiểm tra

Cộng điểm theo từng bài

Post bài học tâm đắc

Post bài học tâm đắc

+ Điểm

Post nghi vấn

Post nghi vấn

+ Điểm

Trả lời nghi vấn

Trả lời nghi vấn

+ Điểm

Mời bạn bè tham gia học

Mời bạn bè tham gia học

+ Điểm tuyến dưới