Rendemy: Nền tảng Web3 về giáo dục hàng đầu tại RENEC Blockchain

Nơi bạn vừa có thể làm giàu tri thức và tự mình sở hữu Crypto sau khi hoàn thành các khóa học.

rendemy-spiral
smilestarcoin-left-aboutuscoin-right-aboutusschedulechart-about-usperson-about-us
home-content-aboutus

Xây dựng một cộng đồng Crypto giàu toàn diện trên hệ sinh thái RENEC Blockchain

Thay đổi nhận thức về cuộc sống, từ đó xây dựng một cộng đồng RENEC lành mạnh, tử tế, giàu phẩm chất và nhân cách. Hướng đến giàu toàn diện về nội tâm, sức khoẻ, mối quan hệ và tài chính.

80,000+

Học viên đã tham gia

1,000,000+

Giờ học đã diễn ra

60,000+

RENEC đã được phát

Giá trị cốt lõi

Tri thức hướng đến những giá trị của 7 sự giàu toàn diện và trưởng thành tận cùng. Các khóa học xoay quanh 4 chủ đề chính:

Nội tâm
Sức khỏe
Mối quan hệ
Tài chính

Câu chuyện của học viên

Dữ liệu trống
About us star
About us emoticon
About us document
About us user
Apple avatar 0
Apple avatar 1
Apple avatar 2

Oliver and 10+ enrolled