4141430_e247_2_1710040433379.jpg

Selenium từ cơ bản đến nâng cao

Tìm hiểu Selenium chuyên sâu, JUnit, JAVA, sử dụng Spring Framework, Cucumber Framework và Extent Report.

4.75

(2 Ratings)

23 Students

Created by

Nhân Nguyễn Ngọc

4141430_e247_2_1710040433379.jpg

$ Infinity

Free

100% Off

Promotion

The price is off to $ 0 when paying in RND.Deposit more

Earn point reward

228 Bài học

Approximately 25.2h to complete

There are 23 participants

What you'll learn

Selenium từ cơ bản đến nâng cao

1. Cách lấy element ID, Name, Class, xpath, CSS và DOM

2. Làm việc với Alert, Frame và windows

3. Làm việc với Mouse

4. và nhiều vấn đề khác

SelectorHUB: cài đặt và cách sử dụng

Java với selenium

Design Patterns với Java và 2 ứng dựng trong Selenium

JUnit cách viết code với JUPUTER

Thiết kế Framework

Tìm hiểu Cucumber, Gherkin và ứng dụng với Selenium

Báo cáo với Extent Report

Tìm hiểu Spring Boot và Làm framework autumatio với Spring Boot

Sử dựng CI/CD với GitLab

Course content

25 Sections

228 Lessons

25h 13m

Survey the need to receive video lessons via Google Drive

survey

Preview

Describe

Khóa học này sẽ giúp chúng ta biết được Selenium chuyên sâu và viết được framework với SpringBoot. Tìm hiểu Selenium như lấy elements, sử dụng DOM, các lệnh Selenium, Làm việc với Form, sử lý Alert, Hoạt động Mouse, Frame và Windows, Đánh đấu elements, chụp màn hình trang web, Chế độ chờ implicit và explicit, xử lý ngoại lệ, Làm việc với tập tin properties, text và excel, viết thư viện đọc-ghi excel và chụp hình khi test của chúng ta bị sai và đưa vô report như Cucumber và Extent report.  Đó là mục tiêu của khóa học. Nhưng bên cạnh đó, các bạn cũng học được:

1. Tìm hiểu SelectorHUB với các tính năng nổi trội.

2. Tìm hiểu JUnit và viết code với JUPUTER

3. Tìm hiểu Cucumber và ứng dụng Cucumber với JUnit, Selenium và thực hiên framework với Spring Boot.

4. Học ngôn ngữ Gherkins: viết features và scenarios: parameters, data-table, Outline Example.

5. Thiết lập report cucumber và public online.

6. Sử dụng Extent report trong Spring Boot framework.

7. Viết code với Java và thực hiện Design Pattern.

8. Thực hiện Design Pattern: Factory và Page Object Model.

9. Đưa source code lên GitLab.

10. Tìm hiểu CI/CD với GitLab.

Reviews

4.75

(2 Ratings)

5

0%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

No Data Available in this Section