3478436_93f5_2_1709277340473.jpg

Frameworks và Kiểm thử với Online Browsers

Selenium WebDriver, POM và Extent Report

5

(1 Ratings)

4,465 Students

Created by

Nhân Nguyễn Ngọc

3478436_93f5_2_1709277340473.jpg

$ Infinity

Free

100% Off

Promotion

The price is off to $ 0 when paying in RND.Deposit more

Earn point reward

101 Bài học

Approximately 21.9h to complete

There are 4465 participants

What you'll learn

Tạo framework tự động hóa bằng Selenium Webdriver với ngôn ngữ Java, test UNIT, và testNG.

Hiểu các khái niệm cơ bản về framework động hóa biết cách làm việc với BrowserStack, và Applitool

Hiểu các khái niệm cơ bản và hoạt động của Selenium, cách sử dụng Implicit wait hay Fluent wait

Sử dụng jenkins để đưa dự án test của chúng ta lên Jenkins và run nó.

Course content

12 Sections

101 Lessons

21h 56m

Survey the need to receive video lessons via Google Drive

survey

Preview

Describe

Khóa học sẽ từng bước dẫn dắt các học viên chưa biết gì về kiểm thử tự động hay các bạn chưa biết cách lấy các phần tử để kiểm tra; đồng thời các bạn đã biết một chút về kiểm thử tự động, nhưng lại không biết cách thực hiện một framework để sau này sử dụng lại để kiểm tra các dự án khác. Với từng chương, chúng ta sẽ xem cách thức cài đặt và viết từng dòng code và chạy các tập tin kiểm thử của mình. Đôi lúc chúng ta sẽ viết code bị sai về cú pháp, nhưng Tôi nghĩ sau nhiều lần luyện tập, chúng ta sẽ hoàn thiện hơn khả năng của mình về viết code và debug.

Chúng ta sẽ học:

* Tạo framework tự động hóa bằng Selenium trong Java

* Hiểu các khái niệm cơ bản và hoạt động của Selenium

* Hiểu các khái niệm cơ bản về framework động hóa

* Biết cách làm việc với Online Browsers

* Sử dụng jenkins để deploy dự án lên jenkins.

* Tạo một trang web e-commercial với Wordpress

* Tạo các frameworks để tự động hóa các dự án mà mình mong muốn

Chúc các bạn thành công!

Reviews

5

(1 Ratings)

5

100%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

No Data Available in this Section